Sărbători Ortodoxe

Mare sfânt este pomenit astăzi, considerat martir și făcător de minuni!

Sfântul Ștefan Mărturisitorul este sărbătorit pe 28 martie. Este mai puțin cunoscut printre credincioși. Dar este mare făcător de minuni. S-a jertfit în numele Ortodoxiei și a înfruntat cu mult curaj ura conducătorilor acelor vremuri asupra icoanelor.

În fiecare an, pe 28 martie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Cuviosul Ștefan. A fost egumen al Mânăstirii Triglia, din ținutul Bitiniei, situat în partea nord-vestică a Asiei Mici de azi. La vremea aceea, se afla la putere împăratul Leo al V-lea Armeanul, rămas în istorie sub numele de „urâtor de icoane”.

În anul 815, acesta a lansat o adevărată campanie de denigrare a obicetelor de cult. A obligat preoții să așeze icoanele în biserici în așa fel încât acestea să nu mai poată fi atinse de către credincioși. Ba mai mult, a trimis în exil capi ai Bisericii. Și a pornit prigoana împotriva celor ce nu i se supuneau. În aceeași perioadă, a avut de pătimit pentru credința sa și Cuviosul Ștefan Mărturusitorul.

Încă de mic copil, Sfântul Ștefan Mărturisitorul și-a dedicat viața cuvântului lui Dumnezeu. Așa se face că, de la o vârstă destul de fragedă, a ajuns să fie călugăr. Peste ani, a devenit conducătorul mănăstirii Triglia, de lângă Constantinopol. Prigoana împotriva sfintelor icoane l-a prins în calitate de egumen. Motiv pentru care a fost chemat la curtea împăratului și supus unui interogatoriu aspru. A fost chinuit și supus unor torturi groaznice. În încercarea de a fi convins să semneze documentul prin care se renunţa la cinstirea icoanelor.

Cum egumenul era foarte credincios și hotărât să nu trădeze Ortodoxia, l-a acuzat pe Leo Armeanul de necredinţă, înfruntându-l pe acesta cu mult curaj. A fost aruncat în temniță, în anul 815, și supus în continuare la torturi. S-a stins la scurtă vreme după ce a fost încarcerat, fără a renunța la crezul său și la cinstirea sfintelor icoane. A rămas în conștiința creștinilor drept sfânt martir, făcător de minuni.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ştefan, făcătorul de minuni

Troparul Sfântului Cuvios Ştefan, făcătorul de minuni, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ştefan, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Cuvios Ştefan, făcătorul de minuni, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ştefan. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Cântare de biruinţă… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prăznuind cu credinţă Dumnezeiască pomenirea ta, de Dumnezeu înţelepţite părinte, pe Stăpânul tuturor pururea Îlslăvim, Cel Ce te-a preamărit pe tine cu multe mi­nuni, Preacuvioase Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preaînţelepţeşte îndumnezeindu-ţi-se cugetul cu Dumnezeieştile chemări, desăvârşit s-a îndepărtat de la patimile tru­pului şi te-a arătat pe tine înger pe pământ, Sfinte Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ostenelile înfrânării le-ai ales şi patimile cele cu anevoie de înfrânat ale trupului le-ai ni­micit, părinte. Şi în nepătimire, ca într-o haină luminoasă, te-ai îmbrăcat, Sfinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Prin înfrânare răstignindu-ţi mădularele tale, ai vieţuit lui Hristos, Celui Ce a pierdut moartea prin Cruce şi te-ai îm­bogăţit din destul cu darul tămăduirilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe Cuvântul Cel de Negrăit L-ai zămislit, Preacurată; pe Cel Ce ţine toate marginile pă­mântului, pe Acesta L-ai născut. Pe Care, cu osârdie, roagă-L să ne mântuiască pe noi.

Cântarea a 3-a. Irmos: Să se întărească inima mea… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu fapte cinstite şi cu în­dreptări virtuoase, ca o stea prealuminoasă ai strălucit în adunarea călugărilor, părinte şi cu strălucirile minunilor ai luminat cele de sub soare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea harului Duhului ai nimicit pe vrăjmaşii cei fără de trupuri şi prin cugetare smerită, cu bună cuviinţă te-ai înălţat şi te-ai arătat lucrător asupra ta, înţelepte părinte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu cuvântul adevărului ai îngrădit gurile ereticilor, părin­te şi surghiunuri pătimind, ai dobândit Dumnezeiască cunu­nă şi te-ai arătat mai presus de răni, preaales mucenic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ca Dumnezeu să Se arate oamenilor, S-a făcut Dumnezeu Om, primind început din tine, Singura Curată, Cel fără de început. Pentru aceasta, credincioşii te fericim pe tine, Fecioară.

Irmosul: Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce peste ape ai întărit cerul cel de-al doilea şi ai întemeiat pământul peste ape, Atotputernice.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cu Duhul mai înainte văzând… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te cu picăturile sfinţitelor tale lacrimi, te-ai arătat pom aducător de roadă, Sfinte Cuvioase, Preaînţelepte Ştefan, dând roade de fapte bune, pline de bun miros şi izvorăşti mulţime de minuni. Pentru aceasta, cu bună cuviinţă te cinstim pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biserica, unde se odihnesc cinstitele tale moaşte, înţelepte, ca un Dumnezeiesc Rai se arată, răsărind multe feluri de flori ale minunilor, cu care se îndul­cesc inimile celor ce, cu credin­ţă, pururea te laudă pe tine, Pă­rinte Ştefan. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei orbi îi dezlegi şi poto­leşti neputinţele cele rele ale oa­menilor, spre Slava lui Hristos, de la Care, îmbogăţindu-te prin darul ostenelilor, te-ai înălţat, te-ai luminat şi te-ai preamărit, lauda călugărilor, părintele nostru.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Sfinţeşte-ne pe noi, Preasfân­tă Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut cu Trup pe Cel Sfânt, Care a voit a Se asemăna oamenilor. Şi prin rugăciunile tale, arată-ne pe noi părtaşi Lo­caşului celui Ceresc, Preacurată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Pacea Ta dă-ne-o nouă… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin virtuţile cele de Dum­nezeu insuflate arătându-te uns ca şi cu un mir, după adormire ai izvorât mirul cel cu bună mireasmă, preaînţelepte; de care minunându-se cei credincioşi, cu dragoste te cin­stesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu arătările cele mari ale minunilor celor înfricoşătoare şi după moarte şi după mutare şi după sfinţită îngroparea ta ai strălucit, vrednicule de laudă, Părinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Săvârşindu-ţi în chip sfinţit, întru Hristos, vieţuirea ta, te-ai sălăşluit laolaltă cu Sfinţii, Preacuvioase Şte­fan, de Dumnezeu Înţelepţite, părintele nostru. Şi acum sfin­ţeşti pe cei ce cu credinţă te cin­stesc pe tine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născând tu, Fecioară, pe Dumnezeu Emmanuel, Care S-a arătat în Trup din milostivire, pe Acesta, ca pe un Îubitor de oameni, roagă-L, Preacurată, să Se milostivească spre oame­nii cei păcătoşi.

Cântarea a 6-a. Irmos: Proorocului Iona urmând… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei şchiopi îi faci să umble, pe cei orbi îi faci să vadă, pe cei slăbănogi îi în­tăreşti a umbla şi duhurile cele viclene le alungi, cu puterea lui Hristos, Preacuvioase Părinte Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din cinstită racla ta, întoc­mai ca dintr-un izvor curat, curg neîncetat, cu îndestulare, ape de tămăduiri, fericite, se­când mlaştinile cele urâte ale patimilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Lucrător minunat al minuni­lor şi păstor adevărat te-ai ară­tat, Cuvioase Părinte Ştefan, pă­zind de-a pururi turma ta, pe care ai adunat-o cu sudorile tale cele multe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Asupra ta, ca Ploaia pe Lână, pogorându-Se Mântuitorul, Năs­cătoare de Dumnezeu, cu ade­vărat a secat apele închinării la idoli şi a adăpat sufletele celor ce pururea te cinstesc pe tine.

Irmosul: Proorocului Iona urmând, strig Ţie: scoate din stri­căciune viaţa mea, Bunule şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slavă Ţie.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi… Pe cei ce cu credinţă săvâr­şesc pomenirea ta, Preafericite Ştefan, păzeşte-i de toată rău­tatea şi ispita şarpelui, ca unul care ai dobândit îndrăznire către Stăpânul tuturor. Pe Care, roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a 7-a. Irmos: De tinerii cei din Babilon. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cărbunii petrecerii celei sihăstreşti jertfindu-te pe tine însuţi, bună mireasmă a lui Hristos te-ai arătat, părinte, bine înmiresmând feţele credincioşilor şi lucrând minuni mai presus de cuget.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu razele dreptei credinţe strălucind, ai alungat întunericul eresurilor, înţelepte şi mulţi ani răbdând surghiu­nurile, mucenic, fără de sânge te-ai arătat. Pentru aceasta, cu credinţă te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Multă răbdare şi înfrânare dobândind şi credinţă şi dragos­te adevărată, te-ai arătat pen­tru săraci părinte, pentru vă­duve ocrotitor, împreună pătimitor şi smerit, mărirea şi lau­da călugărilor, Sfinte Părinte Ştefan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. De privegherea ta cea de toată noaptea şi de stăruinţa rugăciunilor, de lacrimi şi de suspinuri şi de dragostea cea adevărată către Ziditorul, s-a minunat ceata celor cu cuget rău, ale cărei înşelăciuni le-ai surpat, Sfinte Ştefan.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Cum hrăneşti cu lapte pe Fiul tău Cel fără de tată, Care hrăneşte toată suflarea, Maică Preacurată? Cum porţi în mâini pe Cel Ce poartă toate? O, mi­nunea ta, cea mai presus de gând! Pentru aceasta, pururea cântăm minunile tale.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel de Care se înfricoşează. Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În chip preacuvios săvârşind cele preacuvioase, preafe­ricite, te-ai alăturat de cei preacuvioşi şi de toţi cei aleşi, cu care împreună te cinstim pe tine şi ne plecăm înaintea raclei moaş­telor tale, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dobândind cuget curat,ai ajuns oglindă împodobită a Du­hului, preaînţelepte, primind întru tine descoperirile Lui şi cu dogmele învăţăturilor tale ai luminat pe oameni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sreamărită minune se vede, săvârşită de tine preaînţelepţeşte, preafericite. Că, numai cu o privire a ta, femeia care era întru neputinţă s-a vindecat şi a umblat drept. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, Domnul.

Pe Tatăl Cel fără de început, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Treimea Cea Nedespărţită, pe Atotţiitoarea Cea pururea Înfi­inţată, Firea Cea în Trei feţe, ca pe o Slavă şi ca pe o Împărăţie să O slăvim. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pe Cel fără de trup, Care S-a Întrupat de bunăvoie dintru tine, Preacurată, roagă-L ca să omoare patimile trupului şi sufletului meu, celui omorât de păcate şi să-l învieze.

Irmosul: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii. Pe Cel de Care se înfrico­şează îngerii şi toate Oştile, ca pe Făcătorul şi Domnul, preoţi, lăudaţi-L, tineri, slăviţi-L, popoare, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Cântarea a 9-a.Irmos: Pe Norul cel Purtător de… Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând pe cărările celor ce au vieţuit cu bună cuviinţă şi în chip preacuvios pe pământ, blând şi fără de rău­tate, liniştit, smerit şi împreună pătimitor şi plin de dragoste Dumnezeiască, te-ai arătat, Sfinte Şte­fan. Pentru aceasta, cu cre­dinţă te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un mir cu dulce mireas­mă, ca un crin preacinstit, ca un trandafir bine înflorit, izvorăşti din cinstita ta raclă, buna mireasmă a tămăduirilor celor nenumărate, îndepărtând neputinţele cele rele ale celor ce cu fierbinte credinţă se apropie de tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe un păstor Dumnezeiesc, ca pe un mare următor al În­cepătorului păstorilor, Hristos, pe tine te rugăm, înţelepte, cu mijlocirile tale cele pururea cinstite, mântuieşte-ne pe noi, ca pe cei ce ne găsim acum ca nişte oi ale turmei tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pomenirea ta cea preasfântă stră­lucind, ca un soare mare, lumi­nează cu adevărat făptura. Pe care cu dreapta credinţă săvâr­şind-o, strigăm ţie, Sfinte Şte­fan, acoperă-ne şi păzeşte-ne pe noi, luminând cugetele tuturor, prin rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ca un iubitor de păcate, în­tru nepurtare de grijă am vie­ţuit şi mă cutremur de judecata cea nefăţarnică, înaintea că­reia, prin sfintele tale rugăciuni, păzeşte-mă pe mine neosândit, Mireasă a lui Dumnezeu, ca pu­rurea să te fericesc pe tine, ca pe o Ocrotitoare, Preacurată.

Irmosul: Pe Norul cel Purtător de Lu­mină, întru care Stăpânul tuturor din cer, ca Ploaia pe Lână, S-a pogorât şi S-a Întrupat pentru noi, făcându-Se Om Cel fără de început, să o mărim cu toţii, ca pe Maica Preacurată a Dumnezeului nostru.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Pomenirea ta, părinte, ca un soare luminos luminează inimi­le credincioşilor, alungând pati­mile şi scoţându-ne dintru în­tuneric şi ne acoperă şi ne pă­zeşte de ispitele vieţii, pe cei care cu credinţă săvârşim sfântă po­menirea ta, Preacuvioase Părinte Ştefan.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule… Chiverniseşte, Curată, tică­losul meu suflet şi te milostiveşte spre dânsul, care alunecă din pricina mulţimii greşelilor în adâncul pierzării; şi în ceasul înfricoşătoarei morţi răpeşte-mă pe mine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, de la de­monii cei ce mă clevetesc şi din tot chinul. SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule…

Maica cea Preacurată, văzându-Te pe Tine, Hristoase, mort pe Cruce întins, striga: Fiul meu Cel fără de început cu Ta­tăl şi cu Duhul, ce este această orânduire nespusă a Ta, Îndu­rate, prin care ai mântuit zidi­rea cu Preacinstită mâna Ta?

Sursă: doxologia.ro

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments