Rugăciuni Ortodoxe

Cele 15 Rugăciuni si Promisiuni revelate de Domnul nostru Iisus Hristos Sfintei Brigitta.

Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor Sale suferinţe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5480 de lovituri; dacă vrei să le cinsteşti, să spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu ai cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri” (apoi a învăţat-o cele 15 rugăciuni meditative corespunzătoare).

Mântuitorul i-a mai spus: “Cel care va spune aceste rugăciuni în fiecare zi timp de un an:
1.va scoate din purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale;
2. dintre rudele sale, 15 drepţi vor obţine harul statorniciei;
3. dintre rudele sale, 15 păcătoşi se vor converti;
4. cu 15 zile înainte de moarte îi voi oferi Trupul Meu preţios, pentru ca prin El să fie ferit de foamea veşnică; 5. îi voi da să bea din Sângele Meu, pentru a-l feri de setea veşnică;
6. cel care va face rugăciunile va atinge cele dintâi trepte ale desăvârşirii;
7. cu 15 zile înainte de moarte va fi cuprins de o mare căinţă şi o mare cunoaştere a păcatelor sale;
8. Eu aşez semnul Crucii Mele triumfătoare între el şi duşmanul cel rău, pentru a fi ocrotit de capcanele sale; 9. înainte de moartea sa, voi veni cu Credincioasa, Mult iubita Mea Mamă şi îi voi primi cu milă sufletul, ducându-l în bucuriile veşnice;
10. în Cer va primi o cunoaştere deosebită a Dumnezeirii Mele, pe care o
împărtăşesc doar acelora care spun aceste rugăciuni;
11. chiar dacă cineva ar fi trăit 30 de ani în păcat de moarte, deîndată ce face aceste rugăciuni sau îşi propune să le facă, Domnul îi va ierta toate păcatele şi îl va apăra de toate ispitele rele. El îi va ocroti cele cinci simţuri, îl va feri de moartea grabnică şi neprevăzută şi sufletul său de osânda veşnică;
12. tot ce va cere de la Domnul şi de la Sfânta Fecioară, îi va fi dăruit;
13. cine învaţă şi pe alţii aceste
rugăciuni, bucuria şi meritele aceluia vor ţine în veci;
14. în locul în care se spun aceste rugăciuni, Dumnezeu este prezent cu Harul Său”.
Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean! Amin!
Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Isus. Sfântă Maria, Maică a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!

Rugăciune: Sfântă Brigitta, slujitoare credincioasă a Lui Isus Răstignit, doresc din toată inima să parcurg aceste rugăciuni izvorâte din Divina Sa îndurare. Mă încredinţez cu totul Iubirii Sale şi te rog să mijloceşti pentru mine, ca să pot împlini această devoţiune, spre mântuirea mea şi pentru venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
în toate inimile. Amin!

1. Patimile Lui Hristos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini
O Isuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten şi Mântuitor al păcătoşilor! Adu-Ţi aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veşnicie al Sfintelor Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul şi Sângele Tău drept hrană, I-ai mângâiat cu blândeţe şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii: “Sufletul Meu e cuprins de o întristare de moarte!” Adu-Ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea suferite înainte de moartea Ta pe Cruce, când după ce Te-ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost trădat de apostolul Tău, ai fost prins de poporul Tău, învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept de judecătorii Tăi, prigonit deşi erai nevinovat, în oraşul ales aflat în mare sărbătoare, jefuit de hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o coloană şi biciuit, încoronat cu spini şi batjocorit în nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruieşte-mi o Doamne Dumnezeul meu, căinţă
adevărată, ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
2. Batjocorirea Lui Hristos
O Isuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ţi aminte de mâhnirea suferită atunci când toţi duşmanii Tăi Te-au înconjurat ca nişte lei turbaţi, Te-au bătut cu pumnii şi Te-au scuipat în faţă. Prin aceste chinuri şi prin ocările nelegiuite cu care Te-au încolţit duşmanii tăi, mântuieşte-mă de toţi duşmanii mei văzuţi şi nevăzuţi. Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veşnică.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
3. Răstignirea Lui Hristos pe Cruce
O Isuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul şi pământul! Adu-Ţi aminte de amarnicele dureri suferite atunci când călăii cei cruzi Ţi-au străpuns mâinile şi picioarele cu cuie ascuţite răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ţi-au întins membrele în lungul şi în latul Crucii cu atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic de pe Cruce, Te rog să-mi dăruieşti o sfântă frică şi iubire pentru Numele Tău cel sfânt.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
4. Rugăciunea Lui Hristos pentru cei care L-au răstignit
O Isuse, Tămăduitorule ceresc! Adu-Ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care, înălţat pe lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite şi sfâşiate, astfel că nici o durere nu s-a asemănat cu a Ta. Din creştetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic nevătămat la Tine, dar fără să iei în seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi:“Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!” În îndurarea Ta, îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi slujească la deplina iertare a tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele. Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
5. Îndurarea Lui Hristos faţă de păcătosul în căinţă
O Isuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ţi aminte de acea mâhnire care Ţi-a strâns Inima atunci când, în lumina întregii Tale înţelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleşilor care vor afla mântuirea prin meritele Patimilor Tale, dar şi osânda atâtor nelegiuiţi, care din vina lor se vor prăbuşi în veşnica pierzanie. Prin adâncul de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simţit o milă atât de profundă pentru noi păcătoşii şi rătăciţii, milă pe care ai arătat-o şi tâlharului de lângă Tine atunci când i-ai spus: “Astăzi vei fi cu Mine în Rai!” Te rog să-mi arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
6. Testamentul Lui Hristos pe Cruce
O Isuse, Rege şi Prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul! Adu-Ţi aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în goliciune şi mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului său, Îţi stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o Apostolului Tău şi I l-ai dat pe el ca fiu în locul Tău, spunând: “Femeie, iată fiul tău!”, iar Apostolului “Iată Mama Ta!” Pentru sabia durerii care I-a străpuns atunci sufletul, Te rog, o bune Isuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului, mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi mângâierea Ta.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
7. Setea Lui Hristos
O Isuse, Izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: “Mi-e sete!” dintr-o adâncă dorinţă după mântuirea neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuţi. Stinge în noi pe deplin toate poftele simţurilor, toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
8. Băutura Lui Hristos
O Isuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ţie! Prin amărăciunea oţetului cu fiere pe care l-ai gustat pentru mine, dă-mi Harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morţii, spre mântuirea şi mângâierea sufletului meu.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
9. Strigătul înfricoşat al Lui Hristos pe Cruce
O Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare şi bucurie a sufletului! Adu-Ţi aminte de chinul şi strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Prin această spaimă a părăsirii aparente, prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăseşti niciodată în strâmtorările mele.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
10. Multele răni ale Lui Hristos
O Isuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă! Adu-Ţi aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din creştet şi până în tălpi în marea suferinţelor. Prin mărimea şi adâncimea rănilor Tale dureroase, învaţă-mă pe mine cel cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire Poruncile Tale.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
11. Adâncile răni ale Lui Cristos
O Isuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ţi-au pătruns până la măduva oaselor, Te rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din faţa mâniei Tale, ca să nu fiu găsit de dreptatea Ta şi pedepsit.
nostru, Bucură-Te Marie
12. Sângerândele răni ale Lui Hristos
O Isuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unităţii şi legătură a iubirii! Adu-ţi aminte de nenumăratele răni care Ţi-au acoperit tot trupul şi l-au înroşit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ţi aminte de suferinţele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup Preasfânt. Ce ai fi putut să faci mai mult decât ai făcut? Te rog o bune Isuse, să scrii cu preţiosul Tău Sânge toate aceste răni în inima mea, ca să citesc mereu în ea Patima şi moartea Ta şi să-Ţi rămân recunoscător şi credincios până la sfârşit.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
13. Cea din urmă spaimă a Lui Hristos
O Isuse, Rege nemuritor şi neînvins! Adu-Ţi aminte de durerile suferite atunci când Te-au părăsit cu desăvârşire toate puterile trupului şi ai spus capul aplecat: “S-a săvârşit!” Prin această spaimă de moarte, îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar spiritul meu aplecat în umilinţă.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
14. Moartea Lui Hristos, O Isuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul şi asemănarea înţelepciunii Sale! Adu-Ţi aminte de aceea dăruire plină de duioşie cu care ai strigat: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Sufletul!” Apoi, cu Trupul sfâşiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârşit îndurarea Ta asupra noastră şi astfel Ţi-ai dat Sufletul. Prin această moarte preţioasă, Te rog pe Tine Isuse, ascultător până la moarte, întăreşte-mă în lupta împotriva satanei, a lumii şi a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume şi să trăiesc pentru Tine. Primeşte sufletul meu cu iubire îndurătoare, atunci când, în ceasul morţii, se va întoarce din pelerinajul său.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
15. Cea din urmă şi deplină sângerare a Lui Hristos

O Isuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi! Adu-Ţi aminte de acea revărsare deplină a Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit. Din Coasta Ta deschisă de lance, ai lăsat să izvorască Sânge şi Apă cu atâta abundenţă, încât nu a mai rămas nici o picătură, în timp ce Trupul Tău Cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău, întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii şi lasă-l să apară înaintea Ta, curăţit de toate petele.
Tatăl nostru, Bucură-Te Marie
Rugăciune de încheiere:
Primeşte Isuse această rugăciune, în acea iubire cu care ai îndurat
pentru noi toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat. Dăruieşte tuturor sufletelor credincioase, atât celor din viaţă, cât şi celor adormite, îndurare, iertare şi viaţă veşnică. Amin!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments