Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciunea Sfinților Mucenici Hrisant și Daria pe care e bine să o zici azi și care te ajută să fii sănătos, să ai spor în casă și înțelegere în căsnicie:

După un război cu tatăl ei, Daria s-a convertit la creștinism și s-a căsătorit cu Hrisant. Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria pentru faptul că erau creştini au ajuns în cele din urmă în faţa autorităţilor, fiind daţi pe mâna unui aspru persecutor, numit Claudiu. După ce au început să creadă în Hristos au fost aruncați într-o groapă adâncă și au primit sfârșitul lor mucenicesc după ce s-a aruncat pământ asupra lor.

Pomenirea Sfinților Mucenici Hrisant și a Muceniței Daria te ajută pentru sănătate, spor în casă și înțelegere în căsnicie.
Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria

Troparul Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec înpustiu a biruit.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cunună strălucitoare împodobindu-te mai mult decât cu aurul, mucenice şi cu fru­museţile muceniciei strălucind tu, stai înaintea Stăpânului, rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rănit ai fost de dorul cel preadulce al Ziditorului, mu­cenice şi desfătările vieţii trecându-le cu vederea, toată în­clinarea inimii tale ai dat-o cu multă osârdie Celui Dorit, Sfinte mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu credinţa împlătoşându-te, ai doborât pe vicleanul cel meşteşugăreţ, care a năvălit asupra ta cu amăgirile dezmierdării femeieşti şi te-ai făcut vas cinstit al curăţiei, Mucenice Hrisant.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Neapropiat cu Firea Cea Dumnezeiască, Apropiat S-a arătat mie, Trup luând din tine, Fecioară. După care Sfânta Muceniţă Daria dorind, cu răbdare a pătimit şi s-a adus Lui ca o mireasă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aur încercat în focul chi­nurilor te-ai arătat Sfinte Hri­sant, purtând pecetea Patimilor celor Împărăteşti.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părăsind bârfirea ritorilor, ai fost vânat, Mucenice Hrisant, cu laţurile ucenicilor Celui Ce prealuminat te-a înţelepţit pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorirea trupului părăsind, te-ai supus Celui Dorit de tine, Care te-a adus mireasă lui Hristos, prin cinstita credinţă, Preaînţeleaptă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău cel Fecio­resc, născându-Se Iisus cu Tru­pul, Preacurată Şi-a logodit Sieşi mireasă curată pe Sfânta Muceniţa Daria.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Pururea, Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcliile Duhului strălucind întru inima ta cea curată, te-a făcut cu totul lumină, pe tine, Celui Care cu osârdie strigai fără încetare: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nestricăcioasa haină a Dumnezeiescului har, ţesută de sus, te-a îmbrăcat Ziditorul, pe tine, Cel Ce ţi-ai păzit fără de prihană trupul şi ca pe un bi­ruitor te-a încununat pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu inimă vitează ai scuturat dulceţile trupului, îndulcindu-te de Frumuseţea Cea Dumnezeiască Cea Neasemuită şi bucurându-te, ai străbătut în calea muce­niciei tale, Sfinte Mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părtaşă făcându-te unirii ce­lei îndumnezeitoare, purtătoare de chinuri, te-ai îndumnezeit şi întru Cămările cele Cereşti te-ai sălăşluit, ca o mireasă neprihă­nită a Stăpânului zidirii, Sfântă Muceniţă Daria.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Păzindu-te pe tine, Fecioară, ca şi mai înainte de naştere şi după naştere, Curată, din tine S-a Întrupat Cel Necuprins cu mintea, Care şi-a adus Sieşi mireasă pe Muceniţa Daria.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea, în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudăpe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicându-ţi mintea mai presus decât cele materialnice, purtătorule de chinuri şi legându-te, ai dezlegat răutatea vrăjmaşului, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndrăgostit de curăţie fiind, preasfinţite, dragostea cea aprin­să a fecioarei ai îndrumat-o că­tre Domnul, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând că tiranul este sfâşiat şi în picioare este călcat, cu cuget vesel slăveai pe Stăpânul, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască Taina ta, o, Preacurată? Căci ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, îndoit în fire, mai presus de cuget.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închis în temniţa cea preaîntunecată şi lăudând pe Stăpânul tuturor, preafericite, Lumina Cea din cer înconjurându-te, te-a luminat cu totul, Sfinte Hrisant.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel împodobit cu cin­stita mucenicie, dobândindu-te Roma ca pe o stea aurită, mu­cenice, se înfrumuseţează cu luptele tale şi cu minunile tale cele Dumnezeieşti, Mucenice Hrisant.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Frumoasă, preaîmpodobită şi preaaleasă arătându-te, Sfântă Muceniţă Daria, prin suferinţele de tot felul ale trupului tău te-ai făcut mireasă Cuvântului Celui Preafrumos, fecioară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Prunc Tânăr Te-a născut Fecioara pe Tine, Cu­vântul Cel mai înainte de veci, după Care dorind fecioarele, pe urma ei s-au adus Ţie ca nişte mirese Împăratului tuturor.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele Cel curs din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luminători luminoşi arătându-vă, Dumnezeieştilor şi Sfinţilor Muce­nici Hrisant şi Daria, cu lumina minunilor voastre străluciţi toată făptura, risipind pururea noaptea cea adâncă a neputinţelor; rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, fiind aprinşi de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului, au strigat: Bine­cuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Floare cu chip de aur a mu­cenicilor te-ai făcut, că ai adus la Hristos mulţime de pătimitori, cu Dumnezeieştile tale cu­vinte şi minuni, de Dumnezeu insuflate. Împreună cu aceştia cu credinţă te fericim acum pe tine, mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În groapa cea plină de noroi, gol fiind închis, prealăudate, cu strălucirea cea plină de lumină a bunei miresme celei Dumnezeieşti te-a luminat pe tine Iisus. Pe Care, cu inimă curată, preaînţelepţeşte L-ai iubit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiară păzitoare a fecioriei tale, care să oprească, cu ade­vărat, vătămarea care ţi-ar fi putut veni de la păgâni, ţi-a trimis Hristos ţie, prealăudată, care cântai: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este Necuprins cu Fiinţa Cea Dumnezeiască, cuprinzându-Se cu Trupul în sânurile tale, S-a făcut, Fecioară, ca şi noi. Bine­cuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria gândului împotrivindu-te celui deşert la minte, fericite, ai răbdat strujirile trupului, iar pârjolit cu făclii fiind nu te-ai ars, Mucenice Hrisant, ci, împreună cu tinerii, cântai: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu înţelep­ciunea lui Hristos, ai veştejit tru­fia celor neînţelepţi şi ai ruşinat mintea cea trufaşă a celui ce a amăgit pe Eva, făcând neputincioasă arma lui şi cu evlavie, în­ţelepte, ai adus-o pe ea mireasă lui Dumnezeu, prin credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu unirea sufletească fugind de unirea cea trupească, pătimi­torilor, odoare curate ale Atotţiitorului v-aţi arătat şi v-aţi adus pe voi înşivă în Biserica cea Cerească, lui Hristos, stri­gând: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Prin voirea lui Dumnezeu bi­ruind patimile trupului, Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria focul chinurilor l-au stins cu Roua Duhului; şi au dobândit cununile vieţii, cân­tând: Binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Trandafir în mijlo­cul spinilor vieţii aflându-te pe tine Dumnezeu, Preacurată, S-a sălăşluit în pântecele tău cel Preacurat şi fără prihană; şi de Tainică bună mireasmă a um­plut lumea care striga: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Mucenice Hrisant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oştire Dumnezeiască s-a adăugat ţie, celui ce grăiai în chip sfinţit cele Dumneze­ieşti, fiind izbăvită de înşelă­ciunea cea urâtă şi prin sabie jertfă curată s-a adus Celui Ce ca un Miel S-a junghiat pentru noi, mucenice.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În mijlocul fiarelor ca nişte mieluşei v-aţi arătat, purtători­lor de chinuri, propovăduind Întruparea cea Dumnezeiască a Celui Ce S-a smerit până la sân­ge şi prin dureri aţi moştenit Dumnezeieşte odihna cea fără de durere.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi cetatea Romei cheamă toate cetăţile şi ţările să prăznuiască cu veselie chinurile şi luptele voastre cele Dumneze­ieşti, punându-vă înainte ca pe o desfătare nematerialnică, sfinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Către nemărginita mărire v-aţi ridicat, Sfinţilor Mucenici Hrisant şi Daria şi staţi ca împreună purtători de cunună înaintea Cu­vântului Celui Atotţiitor, rugându-vă pentru noi, cei ce vă feri­cim pe voi pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cugetul şi inima se înspăimân­tă căutând să înţeleagă naşterea ta cea de neînţeles, Fecioară. Că pe Dumnezeu Cuvântul în pân­tece L-ai purtat, pe Cel Ce prin tine mântuieşte din toată nevoia pe cei ce te cinstesc pe tine.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei…

Frumuseţea cea preaaleasă ai dorit-o şi frumuseţile cele văzute le-ai trecut cu vederea şi prin cuvintele tale cele de aur ai adus la Hristos, Sfinte Mucenice Hrisant, Fericite, pe Sfânta Daria cea mărită, care a răbdat chinuiri şi pe tirani i-a ruşinat. Cu care, împreună, adu-ţi aminte de noi toţi, cei ce săvârşim cu credinţă pomenirea voastră.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei…

Ca o Viţă nelucrată ne-ai crescut nouă Strugurele Cel Preafrumos, Care ne izvorăşte vinul mântuirii, cel ce veseleşte sufletele tuturor şi trupurile. Pentru aceasta, fericindu-te pu­rurea pe tine, ca pe o Pricinui­toare a bunătăţilor, împreună cu îngerul îţi strigăm: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har!

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei…

Moarte de ocară ai răbdat, Milostive, prin Răstignirea Ta de bunăvoie, pe care văzând-o Ceea ce Te-a născut pe Tine, rănită fiind, grăia: vai mie, Fiule! Ce Taină nemaivăzută este aceasta? Cu ale cărei rugă­ciuni, pentru adâncul milosti­virii Tale, milostiveşte-Te şi mântuieşte lumea, Cel Ce ridici păcatul lumii.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments