Rugăciuni Ortodoxe

Rugăciune la Sfântul Pantelimon, vindecătorul de boli! Are mare putere! Roagă-te lui azi!

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ermolae şi a celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Cu cântări să lăudăm pomenirea Mucenicului Ermolae cea purtătoare de lumină, prealăudată şi preaslăvită, slăvind pe Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Mare îţi este lauda, Sfinte Ermolae Prealăudate, că te-ai arătat slujitor fierbinte lui Dumnezeu Celui Mare.
Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.După lege săvârşind nevoinţa, mărite, ai călcat semeţiile celor fără de lege, pururea pomenite Mucenice Ermolae.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Bogat te-ai arătat, pe Hristos avându-L Bogăţie Nedeşertată şi îmbogăţind inimile cele sărăcite, Preafericite Ermolae.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Fă mie Milostiv pe Hristos, Preacurată Fecioară, scoţându-mă din osânda cea îngrozitoare, la ziua judecăţii.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Întărindu-te, înţelepte părinte, cu puterea Duhului, Celui Ce lucrează toate, ai surpat puterea celui tare întru răutate.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Făcutu-te-ai cunoscut Atotţiitorului, sfinte, făcându-I Lui pe toţi cunoscuţi, prin cuvântul tău cel dumnezeiesc.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Învăţându-se Sfântul Pantelimon de duhul tău, înţelepte, a cunoscut pe Ziditorul şi după lege a fost chinuit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Izbăveşte-mă, Preacurată, de viforul cel cumplit al păcatelor şi de cugetele cele ce fără milă năpădesc inima mea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Căile tale, îndreptate fiind de Dumnezeiescul Duh, au împiedicat căile vrăjmaşului şi s-au arătat multora cale de îndreptare.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Preot preasfinţit, mucenic adevărat te-ai arătat, Sfinte Ermolae, vrednicule de minune. Pentru aceea, toţi te lăudăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Cu cuget viteaz pornind împotriva celor fără de lege, ai primit cununa muceniciei, bărbăteşte chinuindu-te, preasfinţite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Ca un Scaun cu chip de foc porţi pe Stăpânul, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită. Pe Acela roagă-L să ne mântuim noi, care suntem primejduiţi de valul păcatului.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:Întru lumina feţei Tale, Hristoase, lauda Ta a strălucit în inimile noastre, în dimineaţa nopţii necunoştinţei, cunoaşterea lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Pe cei ţinuţi în întunericul înşelăciunii, i-ai îndreptat către lumină şi ai primit plată, sfârşindu-te prin sânge.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Ostaşii lui Hristos, Sfântul Ermip şi Dumnezeiescul Ermolae, împreună cu Sfântul Ermocrat, prin cuvinte sfinţite se măresc.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Cei trei mucenici împreună fiind chinuiţi pentru Preacinstita Treime, se veselesc acum în ceruri împreună cu milioane de îngeri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Avându-te pe tine, Fecioară, înainte Părtinitoare, Scăpare şi Întărită Sprijinire, să ne mântuim prin tine de toată nevoia.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Sfinte Ermolae, ostaşul cel viteaz, împreună cu Sfântul Ermocrat şi cu Sfântul Ermip, un cuget au arătat, cu întărire propovăduind un Dumnezeu peste toate. Şi murind pentru Hristos, au primit cununile cele cereşti.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Cu picăturile sângiurilor vărsate roşindu-vă haină cuvioasă lui Dumnezeu, pătimitori ai Domnului, staţi înaintea Împăratului veacului, rugându-vă pentru noi, împreună cu Puterile cele de sus.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Învăţatu-s-a prin tine Marele Pantelimon credinţa cea dreaptă, întru Dumnezeiescul Duh. Şi pătimind după lege, s-a făcut pricină muceniciei tale, Sfinte Ermolae. Cu acela împreună roagă pe Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Viforul păcatelor celor nenumărate mă tulbură şi mă trimite totdeauna în adâncul deznădăjduirii, Fecioară. Ci, apucând tu înainte, întinde-mi mâna şi dă-mi a găsi linişte în limanurile pocăinţei celei line.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat…Petrecând cu bună credinţă ca un sfinţit, ai primit cununa muceniciei şi stingând jertfele cele idoleşti, ai fost bun păstor turmei lui Hristos, preaînţelepte şi dascăl adevărat al Sfântului Pantelimon. Pentru aceasta, cu cântări te cinstim pe tine, zicând: mântuieşte-ne pe noi pururea din nevoi prin rugăciunile tale, Părintele nostru Ermolae.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:Tinerii cei ce merseseră din Iudeea în Babilon, oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Luminându-te, cuvioase, cu lumina cea neapusă a dumnezeieştii credinţe, ai îndreptat către lumina cunoştinţei de Dumnezeu mulţime din cei ce se mântuiesc, care cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Marele Ermocrat şi Dumnezeiescul Ermip, frăţeşte cugetând într-un cuget cu tine, Sfinte Ermolae Fericite, împreună cu tine au băut paharul muceniciei, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Aprinzându-vă de dragoste după Dumnezeiasca Treime, prealăudaţilor mucenici, cu stropirile sângiuirilor aţi stins focul necredinţei, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Aprinzându-vă cu dragostea Treimii Celei mai presus de Dumnezeu, măriţilor mucenici, focul necredinţei l-aţi stins cu picăturile sângiuirilor voastre, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Preasfântă Fecioară, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Purtător de trup, păzeşte de tot păcatul şi de toată nevoia pe poporul tău, care cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

De şapte ori cuptorul, chinuitorul caldeilor l-a ars nebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar, văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Sfinţitul Ermolae, luminându-se cu sfinţenie, a adus jertfă fără de sânge Celui Ce S-a jertfit pentru noi ca o oaie din milostivire; şi fiind junghiat pentru Dânsul de bunăvoie, s-a adus jertfă bineprimită, cântând: popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Fiind Sfântul Pantelimon omorât mai înainte de necredinţă, a venit către tine şi dobândind viaţa prin cinstita ta învăţătură şi prin chemarea lui Hristos făcătoare de viaţă, ridicând pe cel omorât, s-a suit către înălţimea muceniciei, împreună cu tine slăvind pe Mântuitorul în veci, Sfinte Ermolae, de trei ori fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Sfinţitul Ermolae, Marele Ermip şi Sfântul Ermocrat, diamantele cele tari, nu şi-au cruţat trupurile, n-au jertfit idolilor ciopliţi, ci s-au adus pe dânşii jertfe primite Stăpânului, cântând: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.De Dumnezeu Înţelepţitul Ermolae, întărit fiind de Hristos, taina cea ascunsă a descoperit-o prietenilor săi creştini, celor ce se ascundeau de frica vrăjmaşilor. Şi vădindu-se singur pe sine şi pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce pentru toţi S-a Răstignit, propovăduindu-L, a murit şi acum vieţuieşte cu mucenicii, întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Pe tine Cămara cea Veselitoare şi Locaşul cel Luminos al Împăratului tuturor, Preasfântă Stăpână, te lăudăm rugându-te să ne faci pe noi locaşuri ale Celui Ce S-a născut din tine. Şi curăţiţi fiind de toată răutatea cea potrivnică, neîncetat cântăm: preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L pe Hristos întru toţi veci.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa lui Dumnezeu pogorâre, căci Cel Preaînalt de voie S-a pogorât până şi la trup, din pântece fecioresc făcându-Se Om. Pentru aceea, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu credincioşii o slăvim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Stat-ai înaintea vrăjmaşilor mărturisind pe Hristos, Care a mărturisit înaintea lui Pilat mărturisirea cea bună. Şi fiind dusă către junghiere, ai sfinţit pământul cu dumnezeiescul tău sânge, iar cerurile le-ai luminat cu sufletul tău, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Arătatu-v-aţi făclii cu trei lumini, aprinzându-vă de focul Dumnezeiescului Duh, Slăvite Ermip, împreună cu Sfinţitul Ermocrat şi cu Sfântul Ermolae, luminând cu dumnezeiescul dar sufletele credincioşilor şi izgonind negura necredinţei, pururea pomeniţilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Cu gură luminată şi cu cuget vesel, să cântăm toţi pe purtătorii de chinuri ai lui Hristos, care sunt împodobiţi cu Dum nezeiasca Slavă ca şi cu o haină de bunăcuviinţă. Iar acum petrec în cele din cer şi izvorăsc pâraie de minuni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ermolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Soare Neapus, Hristoase, prin sfinţitele rugăciuni ale Sfântului Ermolae, ale Sfântului Pantelimon şi ale Sfântului Ermocrat şi ale celor ce cu dânşii s-au chinuit, să nu depărtezi de la noi, Cuvinte, milele Tale. Ci, după obicei, milostivindu-Te, mântuieşte-ne pe noi de cele rele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Milostiveşte-Te spre mine, Mântuitorule, Cel Ce Te-ai născut şi ai păzit după naştere Nestricată pe Ceea ce Te-a născut, când vei şedea să judeci toată lumea, trecându-mi nelegiuirile şi păcatele mele, ca Singurul fără de păcat şi Dumnezeu Milostiv şi Iubitor de oameni.

SEDELNA, glasul al 8-la. Podobie: Pe Înţelepciunea şi…Petrecându-ţi viaţa cu sfinţenie, te-ai arătat preot Mântuitorului, luminând pe cei ce cu credinţă se apropie de tine totdeauna şi la sfârşitul tău, fericite, dumnezeieşte ai strălucit Pentru aceasta, săvârşind purtătoarea de lumină şi sfântă pomenirea ta, te lăudăm pe tine şi cu credinţă te fericim, Sfinte Ermolae purtătorule de chinuri; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-la. Podobie: Pe Înţelepciunea şi…Ca pe o Fecioară, care Singură între femei ai născut fără sămânţă pe Dumnezeu cu Trup, toate neamurile omeneşti te fericim, că s-a sălăşluit în tine Focul Dumnezeirii şi ca pe un Prunc cu lapte ai hrănit pe Ziditorul şi Domnul. Pentru aceasta, neamul îngeresc şi omenesc, după vrednicie slăvim naşterea ta şi cu un glas grăim către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă preasfintei naşterii tale.

🙏 Rugați-vă împreună cu noi: www.locurisacre.ro

🙏 Canal youtube Rugăciuni Creștine – Locuri Sacre https://www.youtube.com/channel/UCagmQnj4ovjFD5S4f0ldsdw

Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura

Nu uita că cel mai potrivit ar fi să discuți și cu duhovnicul tău și să îi ceri sfatul ca să îți călăuzească pașii în depășirea acestor momente grele.

Doamne ajută!

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

comments